O nás

ŠPECIÁLNA MATERSKÁ ŠKOLA bola zriadená ako samostatná štátna rozpočtová organizácia, ktorá vstupuje do právnych vzťahov vo svojom mene zriaďovacou listinou č.2011/00001-08411 zo dňa 11.07.2011 v súlade s § 10, ods. 5 a § 21, ods. 1 a § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2011-7205/16899:2-923/ŠMŠ s platnosťou od 01.01.2012.

Súčasťou zriaďovacej listiny je Dodatok k zriaďovacej listine č. OBÚ-BB/2013/00127-0076/22 zo dňa 09.01.2013 v súlade s § 10, ods. 5 a § 21, ods. 1 a § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý mení zriaďovaciu listinu Špeciálnej materskej školy, Kollárova 55, 974 01 Banská Bystrica č. 2011/00001-08411 zo dňa 29.11.2011 s účinnosťou od 01.01.2013.

Súčasti Špeciálnej materskej školy sú :
___
  • Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Kollárova 55, Banská Bystrica ako súčasť Špeciálnej materskej školy, Kollárova 55, Banská Bystrica
  • Školská jedáleň, Kollárova 55, Banská Bystrica ako súčasť Špeciálnej materskej školy, Kollárova 55, Banská Bystrica

Na základe zriaďovacej listiny je predmetom činnosti Špeciálnej materskej školy poskytovanie výchovy a vzdelávania pre deti so zdravotným znevýhodnením. Špeciálna materská škola sa vnútorne môže členiť na triedy, do ktorých sú spravidla zaraďované deti rovnakého veku s rovnakým zdravotným znevýhodnením.

Podľa § 16, ods. 2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

Podľa § 28, ods. 1 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

Podľa § 94, ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ak zdravotné znevýhodnenie dieťaťu špeciálnej školy znemožňuje, aby sa vzdelával podľa vzdelávacieho programu podľa ods. 2, dieťa sa vzdeláva podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý rešpektuje jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

CENTRUM ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA. Podľa § 133, ods. 1 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov centrum špeciálno-pedagogického poradenstva poskytuje komplexnú špeciálno-pedagogickú činnosť, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť a súbor špeciálno-pedagogických intervencií deťom so zdravotným postihnutím vrátane detí s vývinovými poruchami s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu.

Podľa § 133, ods. 2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov centrum špeciálno-pedagogického poradenstva spolupracuje so zákonnými zástupcami detí podľa ods. 1 a ďalšími fyzickými osobami, ktoré sa na ich výchove a vzdelávaní podieľajú (napr. pedagogickými zamestnancami, odbornými zamestnancami, odborní lekári, sociálny pracovník...a ďalší).

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva poskytuje ambulantnú poradenskú činnosť pre deti / žiakov v rodine, v škole alebo v školskom zariadení, ktoré dieťa / žiak navštevuje.